Normaantal, opleiding en bijscholing

Waaraan moet je voldoen

Algemeen

Om een overeenkomst counseling te krijgen en te behouden zijn landelijke kwaliteitseisen opgesteld. Hiertoe behoren scholing door een erkende Nederlandse opleiding verloskunde of het met goed succes doorlopen van een eendaagse basiscursus counseling èn regelmatige (verplichte) bijscholing.

Normaantal

De Kwaliteitseisen counseling prenatale screening (versie 13.1, mei 2023) stellen dat het voor de borging van de kwaliteit noodzakelijk is dat het voeren van de counselingsgesprekken tot de regelmatige werkzaamheden van de counselor behoort. De counselor moet minimaal 35 gesprekken per jaar te voeren zodat de counselor geoefend blijft in het counselen. De peildatum voor de toetsing is 1 maart. Op of rond die datum ontvang je automatisch bericht of is voldaan aan de norm. Een aanvraag voor dispenstatie kan worden gemaild naar info@spsrm.nl

Erkende opleidingen

Zorgverleners die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde opleiding hebben binnen de opleiding een onderdeel counseling prenatale screening gevolgd. Heb je geen opleiding verloskunde gevolgd, maar wil je wel graag counselen? Dan kun je een eendaagse basiscursus counseling volgen. Dat kan bij het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC. Ook als je een jaar of langer niet hebt gecounseld, zijn de landelijke afspraken dat een basiscursus counseling onderdeel uitmaakt van de herregistratie.

Data basiscursus counseling

Externe link

Bijscholing 2022-2026

Op 1 januari 2022 is de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026 gestart. Als counselor prenatale screening moet je 20 accreditatiepunten in vijf jaar halen voor dit onderwerp. De 20 accreditatiepunten zijn als volgt verdeeld;

  • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
  • 4 punten voor de verplichte e-learning counseling prenatale screening
  • 8 accreditatie punten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
  • 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie

Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de twintig te behalen accreditatiepunten voor counseling prenatale screening, onderdeel van het totale aantal van de 200 verplicht te behalen punten in vijf jaar.

Aanbod geaccrediteerde bijscholing

Externe link

Informatie RIVM over bijscholing

Externe link

Verplichte bijscholingen

Jaarlijks stelt het RIVM verplichte bijscholingsonderdelen vast. Bijvoorbeeld als er wijzigingen zijn in de prenatale screening waarvan het belangrijk is dat de zwangere goed op de hoogte is.

In 2023 is het Webinar ‘Veranderingen NIPT’ een verplicht onderdeel voor alle counselors. Verloskundigen die een kwaliteitsovereenkomst counseling aanvragen moeten daarom de huidige e-learning hebben gedaan (beschikbaar van 1 maart 2023). De e-learning is onderdeel van de basisopleiding counseling (eendaags of geintegreerd in de opleiding verloskunde). Wanneer zij de oude e-learning hebben gedaan dan is ook bewijs van deelname aan NIPT webinar verplicht.

Recent afgestudeerde verloskundigen die de oude e-learning hebben gevolgd van voor 1 maart 2023 tijdens hun opleiding en het webinar NIPT 2023 niet hebben gekeken, zullen de nieuwe e-learning alsnog moeten volgen voordat een kwaliteitsovereenkomst counseling kan worden aangevraagd. In deze e-learning zit namelijk informatie over de nieuwe manier van NIPT-aanvragen die belangrijk is. Het proces wijkt wezelijk af in vergelijking met voor 1 april 2023. Ook in de informatie aan zwangeren over de NIPT zijn belangrijke wijzigingen.

 

Registratie in Peridos

De SPSRM controleert bij de aanvraag van een kwaliteitsovereenkomst counseling of aan de landelijke opleidingseisen is voldaan. Daarnaast toetst de SPSRM gedurende de overeenkomst of aan de voorwaarden voor bijscholing en de norm voor aantallen wordt voldaan. Dit doen wij aan de hand van de gegevens die in Peridos staan geregistreerd.

Als verloskundige counselor kan je je laten opnemen in het deelregister counseling prenatale screening van de KNOV (opname in het Kwaliteitsregister Verloskundigen is hiervoor een voorwaarde). Alle bijscholingen worden dan automatisch verstuurd naar Peridos. Let op: Bij je aanmelding voor het deelregister moet je je Kwaliteitsovereenkomst met een Regionaal Centrum uploaden. Zorg ervoor dat je deze paraat hebt (te vinden in Peridos onder het tabblad ‘zorgverlener gegevens’.

Ben je geen verloskundige, of sta je niet geregistreerd in het deelregister counseling prenatale screening van de KNOV, dan ben je er zelf voor verantwoordelijk dat de accreditatiepunten In Peridos worden bijgeschreven. Dit doe je door je bewijzen van deelname naar het Regionaal Centrum te sturen.

Kwaliteitsregister KNOV

Externe link
Huidige bijscholingscyclus counselors halverwege

Check aantal accreditatiepunten