Counseling

Kwaliteitseisen en -borging

Landelijke kwaliteitseisen

De uitvoering van de prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). SPSRM is één van de zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening in Nederland die door het Ministerie zijn aangewezen als vergunninghouder en regionale coördinator. Als regiocoördinator is SPSRM verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoring van de prenatale screening in het kader van de WBO in deze regio.

Volgens de WBO heeft een zorgverlener een kwaliteitsovereenkomst counseling nodig om te mogen counselen binnen een organisatie die eveneens beschikt over een contract counseling met een regionaal centrum.

In beide overeenkomsten staan wettelijke eisen die erop zijn gericht om de kwaliteit te kunnen borgen.

 

RIVM: kwaliteitseisen prenatale screening

Externe link