SEO

Kwaliteitseisen en -borging

Landelijke kwaliteitseisen

De uitvoering van prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) uitgegeven door het Ministerie van VWS. SPSRM is één van de zeven regionale centra voor prenatale screening in Nederland die door het Ministerie zijn aangewezen als vergunninghouder en regionale coördinator. Als regiocoördinator is SPSRM verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging, deskundigheidsbevordering en monitoring van prenatale screening in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek in deze regio.

De WBO zorgt ervoor dat zorgverleners een kwaliteitsovereenkomst SEO nodig hebben om echo’s prenatale screening te mogen uitvoeren en dit doen binnen een organisatie die een contract SEO heeft met een Regionaal Centrum. In beide overeenkomsten staan wettelijke afspraken over het bewaken van de kwaliteit van de screening.


Huidige bijscholingscyclus counselors halverwege

Check aantal accreditatiepunten